ΕΛΟΤ 1435 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

 

Αντικείμενο αυτού του προτύπου είναι να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι απαιτήσεις για παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται με αποτελεσματικότητα αλλά και διαφάνεια έργα παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας προς αναθέτουσες αρχές, όπως αυτές ορίζονται από τη νομοθεσία.

Σύμφωνα με το Ν. 3688/2008 οι εταιρείες επικοινωνίας, προκειμένου να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς του δημοσίου και του ευρύτερου τομέα, υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ΕΛΟΤ 1435 και να διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους, ως προς αυτό, Φορείς Πιστοποίησης. Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 αφορά εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και όχι μόνο στις διαφημιστικές εταιρείες, όπως έχει επικρατήσει να αναφέρεται.

Συγκεκριμένα, κατατάσσει τις υπηρεσίες επικοινωνίας στις εξής βασικές κατηγορίες:

 • Διαφημιστικές εταιρείες
 • Media Specialists
 • Εταιρείες δημοσίων σχέσεων
 • Εταιρείες προώθησης πωλήσεων και άμεσου marketing
 • Εταιρείες δημιουργίας διακριτού σήματος

 

Οφέλη

Τα οφέλη που προκύπτουν από την πιστοποίηση μιας εταιρείας, ανεξάρτητα από τη φύση του πελατολογίου της, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 1. Βελτίωση της οργάνωσης, η οποία τελικά οδηγεί στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.
 2. Συστηματικός έλεγχος διεργασιών / δραστηριοτήτων, ο οποίος έχει σαν αποτέλεσμα να αποφεύγονται και να προλαμβάνονται αστοχίες και λάθη.
 3. Συμμόρφωση με τον Ν. 3688/2008, σύμφωνα με τον οποίο είναι απαραίτητη η πιστοποίηση προκειμένου ώστε να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
 4. Σαφής καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του προσωπικού, το οποίο συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητάς.
 5. Αύξηση εμπιστοσύνης Πελατών και της Αγοράς γενικότερα για την ικανότητά της να παρέχει με συνέπεια υπηρεσίες επικοινωνίας, με δεδομένο ότι η επιθεώρηση και η επακόλουθη πιστοποίηση γίνονται από έναν ανεξάρτητο Φορέα (Φορέα Πιστοποίησης).
 6. Αύξηση ικανοποίησης Πελατών.

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Ενημερωτικά δελτία
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 2410 250772

Fax: 2410 250382

Email: info@ffsimv.gr

Find Us

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι και έγκυρα για Επιδοτούμενα Προγράμματα και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες.
Go to Top