ΕΛΟΤ 1433 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ)

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) εξέδωσε το Μάρτιο του 2008 την Τεχνική Προδιαγραφή (Τ.Π.) 1433 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης - Κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών» η οποία καθορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν τα φροντιστήρια μέση εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών ώστε να καταχωρούνται στο Μητρώο φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών που διαθέτουν το Ελληνικό Σήμα Ποιότητας. Ακολουθεί τη δομή του προτύπου ISO 9001 ενώ στο τέλος παραθέτει και τον ανάλογο πίνακα με την αντιστοιχία των παραγράφων των δύο προτύπων.

 

Η Ελληνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433 απευθύνεται σε οργανισμούς παροχής εκπαίδευσης ανεξαρτήτως μεγέθους και θέτει τις απαιτήσεις για τη συστηματική παρακολούθηση και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

 

Η Ελληνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433 λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και θέτει τις απαιτήσεις για τη συστηματική παρακολούθηση και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης. Απευθύνεται σε οργανισμούς παροχής εκπαίδευσης και ειδικότερα σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και σε κέντρα ξένων γλωσσών, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Η πιστοποίηση ενός Οργανισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΛΟΤ ΠΡΔ 1433:

 • Αποδεικνύει, μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα, ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι του οργανισμού πραγματώνονται και ικανοποιούν τους εταιρικούς στόχους και στρατηγικές.
 • Αποδεικνύει την δέσμευση της ανώτατης διοίκησης του οργανισμού για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας.
 • Οι ετήσιες αξιολογήσεις συμβάλλουν ώστε να παρακολουθεί ο οργανισμός την απόδοσή του και να βελτιώνεται.
 • Ενισχύει τη φήμη και την αξιοπιστία του οργανισμού.

 

Σε ποιους απευθύνεται;

Το ΕΛΟΤ ΤΠ 1433 απευθύνεται στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και στα κέντρα ξένων γλωσσών ανεξαρτήτου μεγέθους.

 

Πώς υλοποιείται;

Για την ανάπτυξη του ΕΛΟΤ ΤΠ 1433 ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

 • Αξιολόγηση της επάρκειας των υφιστάμενων μέσων της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων πόρων) για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.
 • Αξιολόγηση της επάρκειας των υφιστάμενων διαδικασιών και πρακτικών της λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Υλοποίηση ενεργειών και ανάπτυξη διαδικασιών για τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής.
 • Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανάλυση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης.
 • Εφαρμογή διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.

 

Είναι δύσκολη η εφαρμογή;

Το σύστημα κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1433 μπορεί να εφαρμοστεί ως ανεξάρτητο, αλλά και ως τμήμα άλλων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας που ήδη εφαρμόζονται από την επιχείρηση.

Ο βαθμός δυσκολίας εξαρτάται από την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησης. Για φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών καλά δομημένα και οργανωμένα η εφαρμογή της προδιαγραφής θα είναι σχετικά απλή. Δεν κρίνεται απαραίτητη η συμβολή εξωτερικού συμβούλου, αλλά θα τη βρείτε χρήσιμη αναφορικά με το χρόνο και τον τρόπο υλοποίησης.

 

Μπορώ να πιστοποιηθώ; Ποια είναι η διαδικασία;

Υπάρχουν φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης για την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών.

Η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει αξιολόγηση της συμμόρφωσης της επιχείρησης με τα κριτήρια της τεχνικής προδιαγραφής και κατόπιν θετικής εισήγησης, η επιχείρηση καταχωρείται στο μητρώο φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών που διαθέτουν το Ελληνικό Σήμα Ποιότητας.

Το Πιστοποιητικό ισχύει για τρία χρόνια με την προϋπόθεση πως θα καλύπτονται οι απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΤΠ 1433 και αυτή η συμμόρφωση θα επιβεβαιώνεται από το Φορέα Πιστοποίησης με ετήσιες συνήθως αξιολογήσεις.

 

Τι οφέλη έχει;

Οι κύριοι λόγοι οι οποίοι ωθούν τις επιχειρήσεις στην πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 1433 είναι:

 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαιδευτικής υπηρεσίας - διασφάλιση της ποιότητάς της.
 • Αποδοτικότερη κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευομένων και εκπλήρωση των προσδοκιών τους.
 • Ενίσχυση της αξιοπιστίας του φροντιστηρίου ως προς την παροχή της υπηρεσίας.
 • Η βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων.
 • Η βελτίωση της εικόνας του φροντιστηρίου.
 • Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος - προσέλκυση νέων πελατών.
 • Η βελτίωση της οργάνωσης του φροντιστηρίου.
 • Η προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσφέρει στην λειτουργία του φροντιστηρίου το «τρίτο μάτι».

 

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Ενημερωτικά δελτία
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ: 2410 250772

Fax: 2410 250382

Email: info@ffsimv.gr

Find Us

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι και έγκυρα για Επιδοτούμενα Προγράμματα και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες.
Go to Top